Privacy policy

PRIVACY REGLEMENT

Privacy reglement van tennisvereniging LTC De IJsselweide Gendringen
Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt LTC De IJsselweide rekening met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Wat zijn persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect zijn te herleiden tot u als persoon. LTC De IJsselweide registreert uw naam, adres, emailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.  

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden door LTC De IJsselweide verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden (inschrijving t.b.v. lidmaatschap), automatische incasso (contributie, lesgelden), communicatie en/of uitnodigingen (toernooien, festiviteiten, activiteiten). Grondslag voor deze persoonsgegevens is het overeengekomen lidmaatschap. 
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger via het inschrijfformulier. Uw persoonsgegevens worden beveiligd door beveiligingssoftware (virusscanner en firewall), door gebruik van wachtwoorden en door formulieren met persoonlijke gegevens, zoals aanmeldformulieren en machtigingen, achter slot en grendel te bewaren. 

Hoe borgen wij uw privacy?
Wij zorgen ervoor dat alleen diegenen van de vereniging die vanwege hun functie uw persoonsgegevens moeten verwerken, toegang hebben tot deze gegevens. Wij achten de door ons genomen maatregelen passend gelet op de specifieke risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. 

Wat zijn uw rechten?
Recht op inzage van uw persoonsgegevens
U hebt altijd het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u zich wenden tot onze ledenadministratie via de secretaris.

Recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens
U hebt altijd het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren als deze gegevens onjuist zijn. U kunt ook een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen via de secretaris.

Recht van verzet en recht op beperking van het gebruik
Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u kosteloos bezwaar maken indien u meent dat uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doelen dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Als u denkt dat de verwerking van uw gegevens onrechtmatig is, dan kunt u een inhoudelijk gemotiveerd verzoek tot beperking van de verwerking doen via de secretaris.
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens moet vergezeld gaan van een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit om zeker te zijn van de persoon, die u aangeeft te zijn. Ter bescherming van uw privacy kunt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken. Wij willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

Delen wij persoonsgegevens met derden?
LTC De IJsselweide verstrekt:.

  • persoonlijke gegevens aan de KNLTB, die nodig zijn voor het lidmaatschap van de KNLTB..
  • persoonlijke gegevens aan toernooi.nl voor deelname aan door LTC De IJsselweide georganiseerde toernooien.
  • persoonlijke gegevens aan gemeente Oude IJsselstreek voor verkrijgen van gemeentesubsidie.
  • emailgegevens aan verenigingscommissies om u uit te kunnen nodigen voor (tennis)activiteiten.

Foto’s
Tijdens activiteiten op ons tennispark maken wij foto’s, die via een link gepubliceerd kunnen worden op onze website en onze facebookpagina. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken aan de fotograaf ter plekke. Deze mededeling hangt op het publicatiebord op het terras.

Mocht u desondanks een foto van uzelf op één van onze pagina’s zien terwijl u dit niet wilt, neemt u dan contact op met ons secretariaat via [email protected], zodat wij de foto kunnen verwijderen.