Afmelden

  • Conform artikel 6, lid 7 van de verenigingsstatuten kan het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar beëindigd worden. Echter, u blijft de contributie over het hele desbetreffende verenigingsjaar verschuldigd.
  • De opzegging van uw lidmaatschap en daarmee van de doorlopende machtiging moet u schriftelijk melden aan de ledenadministrateur vóór 31 december van het jaar voorafgaand aan het verenigingsjaar waarvoor de opzegging zal gelden.
  • Tevens geldt conform artikel 6, lid 1c van de verenigingsstatuten dat het lidmaatschap door de vereniging kan worden opgezegd wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer hij het lidmaatschap van de KNLTB verliest, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • U kunt zich afmelden als lid van LTC De IJsselweide door onderstaand formulier in te vullen. U kunt het formulier downloaden door op onderstaand formulier te klikken.
  • 2020 LTC senioren opgave-wijziging-opzegging lidmaadschap