Aanmelden senioren 18+

U kunt lid worden van L.T.C. De IJsselweide door het formulier te downloaden (erop klikken) en in te vullen.

U bent lid zodra u het ingevulde en getekende aanmeldingsformulier met (pas)foto bij de club hebt ingeleverd. De ledenadministratie beslist of het lid “waardig” is.

Na ontvangst geeft de ledenadministratie een voorlopige  pas af, welke na ongeveer 6 weken wordt vervangen door de KNLTB-pas (Bondskaart).

Nadat de ledenadministratie contact met u heeft opgenomen, kan de KNLTB-pas in de kantine worden afgehaald. Bij aanmelding na februari geldt, dat u de contributie voor de rest van dat jaar zelf dient over te maken. De ledenadministrateur zal u hierover berichten.
Aanmeldingen zonder (pas)foto kunnen niet in behandeling worden genomen.
U kunt uw vragen over lidmaatschap mailen naar ledenadmin@www.deijsselweide.nl

Toelichting lidmaatschap bij het aanmeldingsformulier:

1. De automatische incasso zal 1 keer per jaar plaatsvinden, waarbij het gehele verschuldigde bedrag geïnd zal worden. Dit zal omstreeks op 1  februari gebeuren. De machtiging, die wordt afgegeven voor de incasso, is een doorlopende machtiging en zal dus gelden totdat opzegging van het  lidmaatschap plaatsvindt .

2. Conform artikel 6, lid 7 van de verenigingsstatuten kan het lidmaatschap in de loop van het boekjaar beëindigd worden. Echter, de contributie  over het hele verenigingsjaar blijft verschuldigd. Opzegging van het lidmaatschap en daarmee van de machtiging moet schriftelijk worden gemeld  aan de ledenadministrateur vóór 31 december van het jaar voorafgaand aan het verenigingsjaar waarvoor de opzegging zal gelden. Voorbeeld: als de opzegging dus geldt voor het jaar 2015 dient deze te worden gemeld bij de ledenadministrateur vóór 31 december 2014.

3. Wijzigingen als een ander bank -of girorekeningnummer, een adreswijziging of een wijziging in de lid status, dienen schriftelijk te worden gemeld bij de ledenadministrateur.

4. Conform artikel 8, lid 1 van de verenigingsstatuten dient de jaarlijkse contributie van de senior – en juniorleden bij besluit van de Algemene Ledenvergadering te worden vastgesteld. Deze contributie kan per categorie worden bepaald. Conform de vastgestelde indexering, zijn de contributies voor het verenigingsjaar 2016 als volgt vastgesteld: Volgens besluit Algemene Ledenvergadering 21-02-21014. Zie voor contributies Soorten lidmaatschap en tarieven.