Aanmelden junioren

2020 LTC junioren Opgave lidmaadschapLidmaatschap

1)    De automatische incasso zal 1 keer per jaar plaatsvinden, waarbij het gehele verschuldigde bedrag geïnd zal worden. De machtiging, die wordt afgegeven voor de incasso, is een doorlopende machtiging en zal dus gelden totdat opzegging van het lidmaatschap plaatsvindt. Conform artikel 6, lid 7 van de verenigingsstatuten kan het lidmaatschap in de loop van het boekjaar beëindigd worden. Echter, de contributie over het hele verenigingsjaar blijft verschuldigd. Opzegging van het lidmaatschap en daarmee van de machtiging moet schriftelijk worden gemeld aan de ledenadministrateur vóór 31 december van het jaar voorafgaand aan het verenigingsjaar waarvoor de opzegging zal gelden.

2)    Wijzigingen anderzijds, zoals een ander bank -of girorekeningnummer, een adreswijziging of een wijziging in de lidstatus, dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden gemeld bij de ledenadministrateur.

Conform artikel 8, lid 1 van de verenigingsstatuten dient de jaarlijkse contributie van de senior – en juniorleden bij besluit van de Algemene Ledenvergadering te worden vastgesteld. Deze contributie kan per categorie worden bepaald. Zie hiervoor Soorten lidmaatschap en tarieven.

Tennislessen jeugd 

KLIK HIER VOOR HET AANMELDFORMULIER TENNISLESSEN VOOR DE JUNIOREN.

Lesreglement:

De lessen en/of trainingen worden gegeven door een bevoegde tennisleraar, met minimaal een geldige KNLTB licentie A.

1. Een lescyclus in de winter bestaat uit 20 lessen en in de zomer uit 16 lessen.

2. De leraar heeft recht op 10 minuten pauze nadat hij/zij 50 minuten les heeft gegeven en 5 minuten pauze nadat hij/zij 25 minuten of 40 minuten les heeft gegeven. Deze tijd kan gebruikt worden om naar de toilet te gaan, te overleggen met leerlingen en/of ouders, mobiel te checken op eventuele afmeldingen e.d.

3. Een lesuur van 60 min. bestaat uit 50 min. tennisles en 10 min. in- of uitspelen.

4. De lessen en/trainingen worden gegeven op de door de leraar vast te stellen tijdstippen gedurende 20 of 16 achtereenvolgende lesweken. Gedurende de schoolvakanties vervallen de lessen.

5. Wie les en/of trainingen volgt hoort gepaste schoeisel en tenniskleding te dragen.

6. Het is aan de tennisleraar eventuele groepsveranderingen toe te passen.

7. Uitval van de leerling is voor eigen rekening.

8. Leerling moet bij afwezigheid altijd afbellen.

9. Bij uitval leraar wordt de les altijd ingehaald of er wordt voor een vervangende leraar gezorgd.

10. Bij slechte weersomstandigheden wijken wij uit naar de tennishal van Kei-Fit Gendringen, tennisles gaat altijd door.

11. Een leerling kan een aan hem /haar gegeven les en/of training niet overdragen aan een derde. Wel kan in overleg met de leraar een gelijkwaardige vervanger worden toegestaan. Verrekening van de kosten zal door de leerling en de vervanger onderling worden geregeld.

12. Betalingsmogelijkheden: automatische incasso, PIN of contant vooraf. Betaling is deelname,

13. daarna krijgt men een overzicht van de les-data. Het niet tijdig voldoen van het lesgeld kan dus gevolgen hebben voor deelname aan de tennislessen.

14. Kosten lesgeld zijn bij senioren afhankelijk van de groepsgrootte. Kei-Fit en LTC De IJsselweide zijn niet verantwoordelijk voor het samenstellen van een aantal personen in de groep.

15. Als er niet wordt afgebeld door de leraar is er altijd les.

16. Een ieder is verplicht zichzelf op te geven, voorzien van handtekening.

17. De leraar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van eventuele ziektes en/of blessures opgelopen tijdens de les en/of trainingen. Wel zal de leraar er op toe zien dat maatregelen, die de veiligheid moeten waarborgen worden nageleefd

 

Door ondertekening van het inschrijfformulier, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals aangegeven in het les- en trainingsreglement en de eventuele toevoegingen op het inschrijfformulier.